HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Alla vi har kontakt med ska känna sig trygga och lita på att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom fel behandlingen av personuppgifter som får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Lag (2018:218)
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är uppgifter eller en kombination av uppgifter som kan knytas till en enskild fysisk person. Exempel på det är:
– Namn, adress och andra kontaktuppgifter
– Bilder och ljudupptagningar
– IP-nummer
– Registreringsnummer

Vi hanterar personuppgifter i form av kunduppgifter och underlag för ny- hetsbrev, med mera, beroende på vad du visat intresse för.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:
… du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss.
… den organisation eller företag du arbetar för, och som vi samarbetar med, lämnar i form av kontaktuppgifter utifrån din yrkesroll.
… skapas via cookies när du besöker vår webbsida.
(Cookies är små textfiler som webbplatsen begär att få spara på din dator. Inga personuppgifter sparas hos oss genom denna funktion).

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Nedan beskrivs de kategorier av personuppgifter som kan behandlas, och exempel på personuppgifter inom varje kategori.
Personbeskrivning: Namn
Kontaktuppgifter: Företag, Telefonnummer, E-post
Platsdata: Adress
Livsstilsrelaterad data: Anmälan av nyhetsbrev
IT-relaterad data: Cookies

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
& LAGLIGT STÖD FÖR HANTERINGEN

Följande beskriver varför vi samlar in och använder personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter i samband med anmälan on nyhetsbrev.

SPARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vi sparar som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det behövs för att fullgöra ändamålet. Sedan ska uppgifterna tas bort.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

– Vi kommer att ta del av dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i kring eventuella frågor och liknande.
– Ett anlitat personuppgiftsbiträde som utför uppgifter åt oss.
– Polisen eller annan myndighet för att följa svensk lag.

SKYDDA PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar aktivt med att skydda din personliga integritet. Säkerhets- arbetet omfattar skydd för personer, information, och IT-infrastruktur.

Axelda arbetar aktivt med informationssäkerhet för att förebygga och för- hindra att informationen sprids till obehöriga eller går förlorade, och att upptäcka om så ändå sker. Åtkomst till dina uppgifter ges endast
till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data log- gas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsför- ordningen ger dig större rättigheter över dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.
Se Kontaktuppgifter för information om vem du ska kontakta.
Följande rättigheter har du:

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag, där du tydligt anger vilken in- formation du vill ta del av. Axelda ska besvara dina önskemål utan onö- digt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

RÄTT TILL RÄTTELSE

Axelda har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är kor- rekt. Om du upptäcker felaktigheter har du rätt att begära att få det rät- tat. Felaktiga uppgifter ska utan onödigt dröjsmål rättas. Upplever du att det saknas uppgifter som är relevanta har du också rätt att lämna synpunkter på det.

RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD”)

Du har i vissa fall rätt att kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller exempelvis när du tidigare har lämnat ett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Rätten att få uppgifter raderade gäl- ler inte när vi behandlar dina uppgifter för att följa lagar som kräver att vi behandlar personuppgifter.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina upp- gifter. Det gäller i följande situationer:
– När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse. Då kan behandlingen begränsas under den tid som utredningen pågår hos oss.
– När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande el- ler försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
– När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla dina data under den tid som kontrollen pågår. Se Rätt att göra invändningar.
– Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Begränsning av behandling gäller inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

RÄTT ATT FLYTTA PERSONUPPGIFTER

Rätten att flytta information (dataportabilitet) innebär att du kan begära ut dina uppgifter för att flytta information till någon annan leverantör. Den gäller enbart i de fall då du har gett ett samtycke eller ingår ett avtal samt själv tillhandahållit informationen.

AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE,
INBEGRIPET PROFILERING

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som får rättsliga
följder för dig eller som i betydande grad påverkar dig.
Ett automatiserat beslutsfattande är dock tillåtet om du gett ett
samtycke, om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal eller om det är tillåtet enligt lagen, såvida lämpliga skyddsåtgärder tas för att skyd- da dina rättigheter och friheter. Upplever du att du blivit föremål för ett automatiserat beslutsfattande på felaktiga grunder, ta kontakt med Data- skyddsombudet.

COOKIES

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbplatser för användaren eller ger oss statistik om användandet av webbplatsen. Inga personuppgifter sparas hos oss genom denna funktion. Se Kakor (Cookies) under Om webbplatsen.

ANMÄLAN AV ÖVERTRÄDELSE (KLAGOMÅL)

Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER:

AXELDA
Stationsgatan 4
SE-512 51 Svenljunga
Sweden
info@axelda.com

KONTAKTUPPGIFTER TILL DATAINSPEKTIONEN

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se